ГОЛОВНІ ПОДІЇ РАЙОНУ
Регламент

РЕГЛАМЕНТ СТАРОСАМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 VIІ-го  скликання

 

Розділ 1. Загальні положення

     Стаття 1

 1. Старосамбірська районна рада (надалі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Старосамбірського району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними та міськими радами. Районна рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в органах Державного казначейства.
 2. Загальний склад ради становить 40 депутатів, яких обрано виборцями Старосамбірського району за виборчими списками від організацій політичних партій, у багатомандатному виборчому округу, межі якого збігаються з межами Старосамбірського району на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 3. Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш, як двох третин депутатів від загального складу ради.
 4. Депутати ради представляють інтереси всіх територіальних громад району.
 5. Засідання ради ведеться державною мовою.

     Стаття 2

 1. Регламент ради (далі Регламент) має силу рішення і встановлює: порядок скликання, підготовки і проведення сесій районної ради; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.
 2. Регламент районної ради затверджується радою. Затвердження змін і доповнень до Регламенту здійснюються за поданням голови районної ради, президії ради, постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів у порядку, встановленому цим Регламентом.
 3. Регламент діє до прийняття в установленому порядку його нової редакції або регламенту роботи районної ради нового скликання.

     Стаття 3

     Безперервність і ефективність діяльності районної ради забезпечується через роботу сесій, голови та заступника голови районної ради, постійних комісій ради, депутатів, виконавчого апарату ради.

     Стаття 4

     Районна рада затверджує за пропозицією голови ради структуру, чисельність виконавчого апарату ради, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату.

     Стаття 5

 1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
 2. Рішення районної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Старосамбірського району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

      Стаття 6

     1.Засідання районної ради, її президії, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом. Засідання тимчасових контрольних комісій ради за їх рішенням можуть бути закритими.

     2.Районна рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання.

 1. Відкритість і гласність роботи ради забезпечується доступом громадян до засідань районної  ради та її органів, прямою трансляцією зсідань ради через відкриті Інтернет-ресурси, систематичним  та оперативним оприлюдненням інформації про роботу ради в газеті «Голос Прикарпаття», на офіційному веб-сайті районної ради http://sts-rrada.gov.ua, наданням інформації за запитами на інформацію.

     Стаття 7

 1. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні запрошені посадові особи.
 2. Голова ради або за його дорученням інші посадові особи можуть запросити за власною ініціативою або за пропозицією відповідної комісії державних службовців, посадових осіб, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядається питання, що опрацьовується галузевою комісією або стосується її предметної діяльності. Державні службовці, посадові особи запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.
 3. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом.
 4. Запрошені посадові особи зобов’язані з’явитися на засідання ради.

     Стаття 8

 1. За рішенням ради, яке приймається після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.
 2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, які не є депутатами, присутність яких визнана радою необхідною для розгляду відповідного питання.
 3. На закритих пленарних засіданнях районної ради не можуть розглядатися питання щодо розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном.
 4. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить районній раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

 1. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установле­ному регламентом порядку.
 2. Поширення інформації про закриті пленарні засідання районної ради здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до доступ до публічної інформації».

     Стаття 9

 1. Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватись установленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть бути виведені з приміщення засідання.

     Стаття 10

 1. Діяльність районної ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи на рік, який розробляється з урахуванням пропозицій голови районної ради, президії ради, постійних комісій та депутатів.

 

Розділ 2. Сесії Старосамбірської районної ради.

     Глава 2.1. Сесія районної ради.

     Стаття 11

     Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається  з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

     Стаття 12

 1. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менш, як один раз в три місяці. Тривалість сесії визначається радою.
 2. Сесії є черговими і позачерговими.

     Стаття 13

     Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після  її закриття виконується Державний  Гімн України.

     Стаття 14

     Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

     Стаття 15

 1. Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації.
 2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.
 3. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням з пред’явленням посвідчення.

 

Глава 2.2. Порядок проведення І-ої сесії новообраної  ради.

 

     Стаття 16

     Перша сесія новообраної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як  через  два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.  Перше  пленарне  засідання першої сесії  відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії,  який інформує раду про підсумки виборів депутатів. 

     Стаття 17

 1. Першу сесію районної ради скликає і веде до моменту обрання тимчасової президії районної ради голова районної територіальної виборчої комісії (ТВК). У разі неможливості ведення сесії головою ТВК, сесію може вести заступник, секретар ТВК або, за рішенням комісії, один із її членів.
 2. Головуючий інформує раду про підсумки виборів та визнає повноваження депутатів. Якщо на сесії зареєструвалася більшість від загального складу ради, головуючий оголошує сесію правомочною і відкриває пленарне засідання.
 3. Рада бере до відома інформацію районної територіальної виборчої комісії про результати виборів та визнає повноваження депутатів районної ради.

     Стаття 18

 1. Для підготовки проведення І-ої сесії новообраної ради та внесення пропозицій щодо питань, які передбачається внести на її розгляд, головою районної територіальної виборчої комісії разом з головою районної ради організовується формування робочої групи з числа новообраних депутатів цієї ради.
 2. Група обирає голову та секретаря до початку І-ої сесії подає голові ТВК проект порядку денного. Обов’язковими питаннями порядку денного повинні бути: а) про тимчасовий регламент районної ради, б) про порядок обрання голови районної ради, заступника голови районної ради.

 

     Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії.

     Стаття 19

 1. Сесії скликаються головою районної ради.
 2. У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради.

     В цьому випадку сесія скликається:

     – за дорученням заступника голови районної ради;

     – якщо голова районної ради без поважних причин не скликав  сесію у двотижневий строк  за пропозицією не менш, як  однієї третини депутатів від  загального складу районної ради  або голови районної державної адміністрації;

     Стаття 20

 1. Чергові сесії скликаються згідно затвердженого радою плану проведення сесій та їх примірної тематики, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради.
 2. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш, як за 10 днів до чергової сесії повідомленням у ЗМІ, у тому числі оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради. У виняткових випадках – не пізніш, як за день до позачергової сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань порядку денного.
 3. Про місце і час проведення засідань ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради, депутати повідомляються виконавчим апаратом ради через засоби масової інформації а також індивідуально.

     Стаття 21

 1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою голови ради, не менше, як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, головою районної державної адміністрації. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії районної ради, підписані ініціаторами, подаються президії ради з зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.
 2. Позачергова сесія районної ради за звичайних обставин скликається не пізніш, як у десятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніш, як за 1 день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується внести на розгляд позачергової сесії. Про позачергову сесію повідомляється відповідно до правил, зазначених в статті 20 цього Регламенту.
 3. Документи позачергової сесії районної ради видаються депутатам при їх реєстрації.
 4. У разі запровадження в Україні або на території Старосамбірського району режиму воєнного, надзвичайного стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав громадян, районна рада збирається на позачергову сесію без скликання у триденний термін після запровадження такого режиму. В цьому разі президія ради чи виконавчий апарат районної ради терміново повідомляють депутатів про місце засідань районної ради, якщо вони відбуватимуться не в будинку районної ради, а в іншому приміщенні.

 

     Глава 2.4. Робочі органи сесії.

     Стаття 22

     Робочими  органами сесії є тимчасова  лічильна комісії, постійна лічильна комісія, виконавчий апарат районної ради.

     Стаття 23

 1. Тимчасова лічильна комісія:

     – обирається з числа депутатів  ради в кількості 3 чоловік  почергово за алфавітним списком на кожне пленарне засідання ради;

     – обирає голову комісії;

     – підраховує голоси при голосуванні;

     – голова тимчасової лічильної комісії повідомляє  про результати голосування.

     Стаття 24

     Виконавчий  апарат районної ради:

     – за дорученням голови районної ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій;

 

       під час проведення сесії:

     – проводить реєстрацію депутатів;

     – реєструє депутатські звернення,  запити;

     – відповідає за друкування прийнятих  рішень ради;

     – реєструє і подає головуючому пропозиції депутатів;

     – складає список бажаючих виступити  і передає його головуючому;

     – організовує ведення та оформлення  протоколу засідання;

     –  виконує інші доручення ради;

 

     Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії  ради.

     Стаття 25

 1. Підготовку матеріалів на розгляд сесії ради організовує керуючий справами районної ради.
 2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради та президії ради.
 3. Основою для формування порядку денного наступної сесії є план роботи ради на рік, який затверджений сесією ради та оприлюднений на офіційному веб-сайті районної ради. План роботи на рік формується на підставі подань депутатів, постійних комісій та розглядається президією районної ради.

     Стаття 26

     Право ініціювати розгляд питання на сесії  ради мають голова районної ради, депутати, постійні комісії, депутатські фракції (групи), голова районної державної  адміністрації.

     Стаття 27

 1. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення районної ради в правому верхньому куті «Проект», у лівій стороні бланку – назву рішення; нижче – текст проекту рішення із зазначенням виконавців, термін виконання, а також при необхідності – механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обґрунтування та розрахунку економічного ефекту від його прийняття.
 2. Проект рішення повинен складатись з таких частин:

     – мотивуючої – в якій містяться  посилання на закон, інший акт  або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

     –  вирішальної – в якій конкретно  і чітко формулюються рішення,  виконавці і терміни виконання  поставленого завдання;

     –  заключної – в якій містяться  загальні терміни виконання, посилання  на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.

 1. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності – висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів) районної державної адміністрації.
 2. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи):

     – відповідної галузевої постійної  комісії, радника голови районної ради з правових питань, керуючого справами районної ради, заступника голови районної ради та автора проекту. При необхідності – візи керівника управління (відділу) районної держадміністрації, в компетенцію якого входить дане питання, заступника голови районної держадміністрації, який відповідає за дану галузь.

 1. Віза включає в себе назву посади того, хто візує, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва – назва посади, справа – підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису – дата візування.
 2. 6. Візування проекту рішення є обов’язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть викладатися на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до проекту рішення.
 3. Текст проекту рішення друкується відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 року №1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» (із змінами та доповненнями).

     Стаття 28

 1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту та виконавчого апарату ради.
 2. Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні узгоджується президією ради після розгляду профільною постійною комісією ради і пропонується для формування порядку денного.

     Стаття 29

 1. Проекти рішень ради та всіх матеріалів (документів), що мають безпосереднє до них відношення, подаються керуючому справами ради за 25 днів до відкриття чергової сесії.
 2. Проекти нормативно-правових актів та інших рішень районної ради оприлюднюються виконавчим апаратом не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття на офіційному веб-сайті районної ради http://sts-rrada.gov.ua.
 3. Виконавчий апарат ради забезпечує попереднє обговорення на президії ради проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовлених постійними комісіями. Зауваження комісій подаються в письмовій формі.

     Стаття 30

     Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються постійними комісіями у виконавчий апарат ради не пізніше, ніж за 3 дні до засідання комісії, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті районної ради.

     Стаття 31

     Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

     Стаття 32

     Друкування  та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться  з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.  Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань , що виносяться на розгляд сесії Ради, доводяться виконавчим апаратом до відома депутатів не пізніше ніж за 3 дні до відкриття пленарного засідання.

 

     Глава 2.6. Порядок денний сесії ради.

     Стаття 33

 1. Порядок денний чергової сесії ради визначає питання, які виносяться на розгляд пленарних засідань ради.
 2. До порядку денного сесії президією ради включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.
 3. До порядку денного кожної сесії включається питання про виконання раніше прийнятих рішень районної ради.
 4. Відповідні постійні комісії ради подають президії ради свої висновки і рекомендації щодо готовності закріплених за ними питань про включення чи не включення їх до порядку денного сесії.

     Стаття 34

 1. Проект примірного порядку денного сесії ради готується президією ради та повідомляється депутатам не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради.
 2. До проекту порядку денного чергової сесії згідно плану включаються звіти постійних комісій ради, керівників органів, які рада утворює, обирає, призначає, а також звіти районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, виконання рішень ради, про виконання повноважень, делегованих їй радою, моніторинг виконання Стратегії сталого розвитку Старосамбірського району на 2008-2017 роки тощо.
 3. Пропозиції до проекту примірного порядку денного сесії вносяться не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
 4. Президія ради організовує їх попередній розгляд у термін, визначений в ч.1 цієї статті.
 5. Пропозиції до порядку денного сесії, внесені пізніше як, за 10 днів до відкриття чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного сесії після їх попереднього розгляду президією.
 6. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії або до затвердженого порядку денного сесії, подається керуючому справами ради із супровідною запискою (обґрунтуванням) і проектом рішення чи іншого документу, завізованими усіма зацікавленими сторонами, який пропонується прийняти за цією пропозицією.

     Стаття 35

 1. Проект примірного порядку денного сесії обговорюється по пунктах і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. У випадку включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії рішення приймається, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу. Якщо за результатами голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного приймається більшістю голосів депутатів від їх загального складу.
 3. Рішення більшістю голосів від фактичної кількості приймаються лише з процедурних питань.
 4. Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь (присутня) в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

     Стаття 36

 1. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.
 2. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи виключення питань із затвердженого в цілому порядку денного приймається рішення.
 3. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

     Стаття 37

     До  порядку денного кожного останнього пленарного засідання кожного календарного року без голосування включається  питання «Про участь депутатів в  роботі ради та її органах за минулий  рік» і здійснюється його розгляд згідно з цим Регламентом.

 

  Глава 2.7. Пленарні засідання  ради.

     Стаття 38

 1. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням статей 14 і 15 цього Регламенту.
 2. Виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання передбачені статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 3. Районна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

     Стаття 39

 1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання.
 2. Ранкові пленарні засідання починаються о 10.00 і закінчуються о 13.30 год., вечірні проходять з 14.30 до 18.00 год. Після кожних 1,5 годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.
 3. На початку ранкового засідання (без включення цього питання до порядку денного засідання) відводиться до 15 хвилин для стислих (до трьох хвилин) виступів депутатів з внесенням пропозицій, оголошенням депутатських запитів, заяв, повідомлень. При цьому дебати не відкриваються.
 4. До порядку денного засідань ради під час її пленарної роботи включається не більше 15 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь визначених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії («Різне»); при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не приймаються. Час для таких обговорень виділяється після розгляду всіх питань порядку денного.
 5. Рішенням ради її засідання може бути продовжене понад визначений робочий час.
 6. Оголошення про перерву в роботі сесії робить головуючий і повідомляє про початок наступного засідання.
 7. Сесія ради закінчується після вичерпного розгляду порядку денного сесії.

 

     Глава 2.8. Ведення пленарних  засідань.

     Стаття 40

     Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

     Стаття 41

     Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

     Стаття 42

 1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова районної ради.
 2. У випадках, передбачених ст.20 Регламенту, ці функції може здійснювати заступник голови районної ради або за рішенням ради один із депутатів ради.
 3. Під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, і ведення доручається іншій особі, зазначеній в частині 2 цієї статті.

     Стаття 43

     Головуючий  на пленарному засіданні ради:

     – відкриває, закриває та неупереджено  веде засідання, оголошує перерви  в засіданні ради;

     – повідомляє раду про кількість  депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;

     – вносить на обговорення проекти  рішень, інші документи, оголошує  їх повну назву та ініціаторів  внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

     – організовує розгляд питань порядку  денного;

     – оголошує списки осіб, які записалися  для виступу;

     – надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу в порядку оголошеного  списку, називає наступного виступаючого;

     – ставить запитання;

     – поза чергою ставить на голосування  всі пропозиції щодо процедури,  порядку ведення засідання;

     – створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

     – проводить голосування, оголошує  його результати;

     – забезпечує дотримання цього  Регламенту всіма присутніми  на засіданні;

     – робить офіційні повідомлення, а  також ті, які вважає за необхідне  оголосити;

     – оголошує записки, які надійшли на його ім’я;

     – інформує про закінчення часу, відведеного для виступу;

     – вживає заходів до підтримання  порядку на засіданні;

     – позбавляє виступу особу, яка  без дозволу головуючого взяла  слово;

     – здійснює інші повноваження, що  визначені у цьому Регламенті.

     Стаття 44

     Головуючий  на засіданні не коментує і не дає  оцінок виступу депутатів, крім випадків, передбачених даним Регламентом.

     Стаття 45

     Головуючий  на засіданні у першочерговому порядку  має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

     Стаття 46

 1. Головуючий на засіданні на свій розсуд або на вимогу 1\3 від фактичної кількості присутніх на засіданні депутатів може оголосити проведення рейтингового, альтернативного або квалітативного голосування з тої чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати скільки депутатів її підтримують або мають заперечення, та спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань.
 2. Рейтингове, альтернативне або квалітативне голосування проводиться без дебатів і здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.
 3. Рейтингове голосування це послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань «за» окремим депутатом не обмежується.

     Альтернативне голосування це послідовність кількох  голосувань «за» щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; депутат  може голосувати «за» тільки один з варіантів.

     Квалітативне  голосування це альтернативне голосування  з якісною оцінкою варіанту, що ставиться на голосування: «дуже  погано», «погано», «задовільно», «добре», «дуже добре».

     Якщо  на голосування виноситься більше двох варіантів, головуючий може провести голосування у два тури; в другому турі на голосування виносяться альтернативи, що набрали найбільше голосів у першому турі.

 1. 4. Проведення рейтингового, альтернативного та квалітативного голосування не виключає можливості прийняття рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

     Стаття 47

 1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хвилин.
 2. Коли ж і після перерви в сесійному залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.

     Стаття 48

 1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного засідання.
 2. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення.

     Стаття 49

     Головуючий  на засіданні на вимогу депутатів  із залученням лічильної комісії  проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.

 

     Глава 2.9. Організація розгляду питання.

     Стаття 50

 1. Обговорення питання на засіданні ради включає:

     – доповідь, запитання доповідачу  і відповіді на них;

     – співдоповіді (за необхідністю), запитання  і відповіді на них;

     – виступ ініціатора внесення обговорюваної  пропозиції;

     – виступи депутатів;

     – оголошення головуючим на засіданні  припинення обговорення, інформацію  про тих, що виступили і записалися на виступ;

     – внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в  ході обговорення (крім випадків, коли пропозиції виносяться за  спеціальною процедурою);

     – уточнення і оголошення головуючим  пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування;

     – виступи з мотивів голосування;

     – голосування за проект рішення.

 1. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про його продовження.

     Стаття 51

     Тексти  виступів депутатів, які записалися для виступів, але не мали змоги  проголосити їх у зв’язку з  припиненням дебатів, за проханням  депутатів повинні бути включені до стенографічного звіту засідання, якщо вони подаються до секретаріату ради відразу ж після закінчення засідань.

     Стаття 52

 1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах 20 хвилин, для співдоповідей – до 15 хвилин. Для відповідей на запитання депутатів доповідачам – до 15 хвилин. Для виступів в обговоренні – до 5 хвилин. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім заключного слова доповідача та співдоповідача.
 2. 2. Для виступів щодо мотивів голосування – до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова – до 5 хвилин.
 3. 3. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило, 2-х годин.
 4. Депутат, який записався для виступу в керуючого справами районної ради може відведений для цього час передати іншому депутату.

       Інші випадки передання депутатом відведеного йому часу для виступу не допускаються.

     Стаття 53

 1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.
 2. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.

     Стаття 54

     З одного і того ж питання депутат може мати один виступ у обговоренні і задати доповідачу запитання. Право на повторний виступ мають голова, заступник голови районної ради, голови постійних комісій.

     Стаття 55

 1. Виступаючим на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
 2. Для надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено, рада приймає процедурне рішення.
 3. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий може звернутись до виступаючого з проханням скоротити час або закінчити виступ.

     Стаття 56

     Заступникам голови районної держадміністрації, міським, селищним і сільським головам району може бути надане право брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх діяльності або обговорюваного рішення.

     Стаття 57

     Після припинення обговорення або після закінчення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може відкриватися знову тільки за рішенням ради.

     Стаття 58

     Запитання доповідачам і співдоповідачам  ставляться усно або письмово. Запитання  формулюються коротко і чітко в межах 1 хвилини. Головуючий на засіданні надає слово для запитань на засадах рівності.

     Стаття 59

     Розгляд одного питання порядку денного  без прийняття рішення з нього  чи відкладення на друге читання  не може перериватися розглядом інших  питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.

     Стаття 60

       Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання, якщо його не було завершено.

     Стаття 61

       За мотивованим зверненням уповноважених представників зареєстрованих депутатських груп (фракцій) та голів постійних комісій ради головуючий на засіданні може оголосити перерву засідання до 30 хвилин.

 

     Глава 2.10. Прийняття рішень.

     Стаття 62

 1. Рішення районної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення.
 2. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
 3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.
 4. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішень подаються письмово головуючому через керівника секретаріату або усно з наступним письмовим оформленням поправки, в тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.
 5. Проект рішення або пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке відхилення заноситься до протоколу пленарного засідання.

     Стаття 63

 1. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім спеціально обумовлених випадків.
 2. Рішення про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів є процедурним.

     Стаття 64

 1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з нього.
 2. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, регламенту або з цих питань надійшли пропозиції від депутатів.
 3. При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується в цілому.
 4. Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться по пунктах цього рішення. При цьому проект рішення голосується першим за основу, а пропозиції, доповнення і уточнення голосуються в порядку надходження. Після цього проект рішення голосується в цілому.

     Стаття 65

 1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 2. За мотивованою пропозицією тимчасової лічильної комісії рада може прийняти рішення про повторне голосування.

     Стаття 66

 1. Рада приймає рішення відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. З кадрових питань форма голосування визначається сесією ради.
 2. За пропозицією депутата рада 1/3 голосів від загального складу ради приймає процедурне рішення стосовно поіменного або таємного голосування.
 3. Поіменне голосування, як різновид відкритого голосування, проводиться з будь-яких питань, крім персональних, головою тимчасової лічильної комісії за списком депутатів, підготовленим керівником секретаріату. Після підрахунку голосів члени тимчасової лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу засідання.
 4. 4. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого із депутатів, підтриманою не менш, як однією третиною депутатів від загального складу ради.

     Таємне  голосування обов’язково проводиться  у випадках:

     – обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;

     – прийняття рішення про недовіру  голові районної держадміністрації.

 1. 5. Таємне голосування проводить постійна лічильна комісія.
 2. 6. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування,  виготовляються постійною лічильною комісією за встановленою нею формою, у кількості, що відповідає загальному складу районної ради. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета виборів. Форма бюлетеня визначається постійною лічильною комісією.
 3. 7. В бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури, схвалені радою або запропоновані головою ради. Цей список передається постійній лічильній комісії головуючим на засіданні ради.
 4. 8. Лічильна комісія, перед початком голосування, визначає місце для голосування, оглядає прозору скриньку та забезпечує одну ручку на місці проведення голосування, для проведення депутатами відмітки у бюлетені.

     Скринька  для таємного голосування встановлюється на сцені, на столі у сесійному  залі. В якості місця для голосування  використовується трибуна. Голосування  депутати здійснюють в алфавітному порядку.

      Голосуючий  депутат отримує бюлетень у постійній лічильний  комісії за викликом члена постійної лічильної  комісії, здійснює за трибуною свій вибір, опускає бюлетень в скриньку. Тільки після цього лічильна комісія видає бюлетень наступному депутату.

 1. 10. Бюлетень встановленого зразка підписують всі члени постійної лічильної комісії.
 2. 11. У бюлетені для таємного голосування депутат робить відмітку, зразок якої запропоновано постійною лічильною комісією у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує. Інші позначки чи механічні пошкодження на бюлетені не допускаються.
 3. 12. Підрахунок голосів лічильною комісією проводиться відкрито, у присутності всіх депутатів на сцені в сесійному залі, зразу ж після закінчення голосування.
 4. 13. Недійсними визнаються бюлетені:

     1) невстановленого зразка;

     2) в яких депутатом не зроблено  жодної позначки або зроблено  позначки в квадратах напроти  прізвищ більше як одного кандидата, а також ті, де вписано інші прізвища;

     3) якщо позначку зроблено іншим  чорнилом ніж те,  що є на  місці проведення голосування,  або іншу позначку ніж та, що запропонована постійною лічильною комісією;

     4) якщо в бюлетені є інші додаткові  позначки, або якщо бюлетені містять  механічні доповнення.

 1. 14. Після закінчення голосування лічильна комісія піднімається на сцену і розпочинає підрахунок голосів.

     На  столі, де викладаються зі скриньки бюлетені, не повинно бути жодного стороннього  предмету (папір, ручка, олівець  і  т.д.)

     Члени лічильної комісії не повинні  мати в руках ручок  або олівців. Голова лічильної комісії у присутності всіх членів комісії розпечатує та відкриває, по черзі витягує бюлетені, оголошує прізвище кандидата, за якого проголосовано та передає бюлетень для огляду всім членам комісії. Після цього бюлетені передаються секретарю комісії, який сортує їх.

 1. 15. Якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано депутатам для голосування, проводиться повторне голосування відповідно до цього регламенту.
 2. 16. Після кожного голосування постійною лічильною комісією проводиться опечатування бюлетенів в окремому конверті. Зразу ж після сесії всі опечатані бюлетені постійна лічильна комісія передає в районну раду.
 3. 17. Вибори голови районної ради та його заступника вважаються такими, що відбулися і кандидат на дану посаду обраний, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.
 4. 18. У випадку, якщо жоден кандидат на посаду голови районної ради не отримав при першому голосуванні необхідної кількості голосів, – проводиться повторне голосування серед двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів.

     У разі не набрання жодним із цих двох кандидатів необхідної кількості голосів, для обрання на дану посаду, проводяться  повторні вибори голови  районної ради з попередніми консультаціями з  політичними партіями, громадськими організаціями.

 1. 19. Голосування по виборах голови та його заступника проводяться окремо. Обраний голова районної ради, керуючись п. 3 ч. 6 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», представляє раді кандидатуру для обрання на посаду його заступника. Процедура голосування проводиться за таким же регламентом.
 2. 20. Про результати таємного голосування постійна лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів тимчасової лічильної комісії з протоколом, він викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
 3. 21. Голова постійної лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. Рішення про затвердження результатів таємного голосування при цьому радою не приймається.

     Стаття 67

     Рада  може відмінити своє рішення з  дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом у випадку, коли за це проголосували 2\3 від загального складу ради.

     Стаття 68

     Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

     Стаття 69

     1.Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради та автором рішення і в 5-и денний термін подаються на підпис головуючому на пленарному засіданні.

 1. Головуючий на засіданні повинен підписати оформлені і прийняті радою рішення на протязі 10 днів з дня їх прийняття.

     Стаття 70

 1. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради. Всі інші примірники є копіями.
 2. В разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналу рішення, іншого акту ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів з дня виявлення невідповідності.
 3. Рішення сесії районної ради поточного скликання оприлюднюються виконавчим апаратом районної ради в газеті «Голос Прикарпаття» та на офіційному веб-сайті районної ради http://sts-rrada.gov.ua невідкладно після їх підписання головою районної ради.

 

     Глава 2.11. Порядок надання слова.

     Стаття  71

 1. Заява про надання слова на пленарному засіданні подається в усній або письмовій формі на ім’я головуючого на засіданні після затвердження порядку розгляду питань на пленарних засіданнях і реєструється в секретаріаті ради. В заяві вказується: від якої депутатської групи (фракції) або постійної комісії уповноважений виступити депутат, чи він виступає особисто.
 2. У списку бажаючих виступити прізвище однієї і тієї ж особи може міститися в кожний поточний момент лише один раз.
 3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і у разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.
 4. Головам постійних комісій, уповноваженим представникам депутатських груп (фракцій) слово для виступу надається обов’язково (при їх бажанні) в межах відведеного часу для виступів.

     Стаття  72

     Голова, заступник голови ради, голови постійних  комісій ради, голова районної державної  адміністрації мають право в будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх.

     Стаття  73

     Депутату, який вніс пропозиції, чи поправку, за його проханням надається слово  для виступу.

     Стаття  74

 1. Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви, запити виголошуються з трибуни.
 2. Уповноважені представники постійних комісій ради, депутатських груп (фракцій), окремі депутати мають право задавати питання доповідачам та виступати в обговоренні в межах відведеного часу.

 

  Глава 2.12. Порядок голосування пропозицій.

     Стаття  75

 1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб виявити дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.
 2. Ні за яких умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій.

     Стаття  76

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відхилені.
 2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.
 3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки, поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко, або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. У разі необхідності процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.
 4. Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного їм тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

     Стаття  77

 1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє при цьому з них ту, яка є прийнятою для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться. Вибір прийнятої для подальшого розгляду пропозиції здійснюється відповідною більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена президією ради, вона ставиться на голосування першою.

     Стаття  78

 1. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається ініціатор внесення тексту або той, хто вніс його за своєю підтримкою. Головуючий надає час до 2-х хвилин для обґрунтування поправки.
 2. Перед голосуванням з кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.
 3. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.
 4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

     Глава 2.13. Дисципліна та етика.

     Стаття  79

 1. На засіданні ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання та слова ненормативної лексики, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів, або зупинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
 2. Якщо головуючий звертається до депутата, останній повинен негайно зупинити свій виступ, у противному разі головуючий на засіданні має право зупинити його виступ.
 3. Якщо депутат виступає на засіданні без дозволу головуючого, мікрофон може бути виключено без попередження.
 4. Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з не обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу депутата, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

     Стаття  80

     Якщо  депутат вважає, що виступаючий або  головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надане слово. Якщо подібна інформація, на думку депутата, міститься у поширених через виконавчий апарат ради інформаційних матеріалах, то головуючий на засіданні надає депутату слово в кінці засідання за його письмовим зверненням.

     Стаття  81

     Якщо  депутат своєю поведінкою заважає  проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках за висновком комісії мандатної та з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, регуляторної політики, люстрації та протидії корупції рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати слово у п’яти пленарних засіданнях. Це рішення доводиться до відома виборців.

     Стаття  82

 1. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні  засідання присутніми в залі, головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
 2. Якщо під час засідання ради у будинку ради депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, дебати зупиняються. Головуючий на засіданні повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і негайно звертається до прокурора з проханням вжити заходи впливу, коли зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, головуючий на засіданні повідомляє раду про них після перерви або при відкритті найближчого засідання.

     Стаття  83

 1. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання; при цьому депутат може зажадати відповідей на його запитання і дати їм оцінку. Під час засідання депутат може вносити пропозиції з зазначених питань.
 2. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головуючим на засіданні, рада на пропозицію, внесену від депутатських груп (фракцій), може прийняти рішення про відсторонення головуючого від ведення цього пленарного засідання.

Стаття 84

 1. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності депутатів районної ради визначаються Законами України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.
 2. Голова районної ради, заступник голови районної ради, депутати районної ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів під час засідання районної ради, на якому розглядається відповідне питання.

 

     Глава 2.14. Протокол і справа засідання.

     Стаття  85

 1. Засідання ради протоколюються та проводиться аудіозапис. Ведення протоколу засідання здійснює керівник секретаріату ради, який несе відповідальність за достовірність фактів. Протокол засідання ради підписується головуючим на засіданні.
 2. У протоколі засідання ради зазначається: дата, час і місце засідання; кількість присутніх депутатів на засіданні, внесені на розгляд питання порядку денного; назви документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

     Стаття  86

 1. До протоколу засідання ради додається:

     – інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

     – інформація про реєстрацію запрошених;

     – результати поіменного та таємного  голосування (при наявності);

     – повні результати голосування;

     – висновки комісій ради щодо  питань, які розглядаються на  засіданні;

     – тексти не виголошених виступів депутатів;

     – окремі думки депутатів щодо  прийнятих радою рішень;

     – проекти рішень, які були підготовлені, але не прийняті радою.

  Стаття  87

 1. Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.
 2. 2. Протоколи надаються для ознайомлення в порядку, встановленому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

Розділ 3. Депутати, посадові особи та органи районної ради.

     Глава 3.1. Депутати районної ради.

 

     Стаття  88

     Порядок організації діяльності депутата у  раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве  самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами України, цим Регламентом.

     Стаття  89

     Депутатам районної ради видаються посвідчення депутата та нагрудний знак «Депутат районної ради». Депутат носить цей знак під час виконання депутатських обов’язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.

     Стаття  90

     До діяльності депутата під час сесійного періоду належить:

     – участь у роботі сесій ради;

     – участь у засіданнях постійних  та інших комісій ради, до складу  яких обрано депутата;

     – виконання доручень ради та  її органів;

     – робота над документами ради  та виконання інших депутатських повноважень;

     Стаття  91

 1. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано.
 2. Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин.
 3. Депутат, який не може взяти участь в одному чи кількох наступних пленарних засіданнях, повинен письмово із зазначенням причин повідомити завчасно про це виконавчий апарат ради.

     Стаття  92

 1. 1. З метою підтримання зв’язку    з    виборцями,    відповідною територіальною  громадою, трудовими  колективами  і  громадськими організаціями,  які висунули його кандидатом у  депутати  районної ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності,  органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади,  розташованими на відповідній території, депутат зобов’язаний:

     – не рідше одного разу на три місяці звітувати перед виборцями  про роботу районної ради та її органів, про виконання планів і програм економічного  і  соціального  розвитку,  інших  місцевих  програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;

     – брати  участь  у  громадських  слуханнях  з  питань,  що стосуються  його  виборчого округу, в організації виконання рішень ради  та  її  органів,  доручень  виборців,  у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або  виборчого  округу; 

     – вивчати громадську думку;  вивчати потреби  територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

     – визначити і  оприлюднити  дні,  години  та  місце  прийому виборців,  інших громадян; 

     – вести регулярний, не рідше двох разів на місяць,  прийом  виборців за графіком, затвердженим сесією районної ради та офіційно оприлюдненим; 

     – розглядати  пропозиції,  звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

     Стаття 93

     Відкликання депутата за народною ініціативою відбувається з підстав та у порядку, передбаченому Розділом V Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

     Глава 3.2. Депутатські групи та фракції.

 

     Стаття  94

 1. 1. Депутати можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи та фракції  за умови, що до складу депутатської групи входить не менше, ніж 5 депутатів. Депутатські фракції Старосамбірської районної ради формуються депутатами на партійній основі.
 2. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих  рад  можуть  на  основі  їх взаємної згоди за єдністю території їх виборчих  округів,  спільністю  проблем,  які вони вирішують, або іншими ознаками об’єднуватися в депутатські групи.
 3. Депутатські фракції  місцевих рад формуються на партійній основі депутатами місцевих рад.
 4. Інформація про депутатські фракції та групи, їх персональний склад та мету діяльності оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради.

        Стаття  95

 1. У разі, коли депутатська фракція об’єднує депутатів декількох партій, її назва  повинна включати назви цих партій. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи  відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного, соціально-економічного та культурного розвитку.
 2. Депутатські групи (фракції) не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів. Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу депутата до депутатської групи (фракції), його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою (фракцією).
 3. Жодний з депутатів не може входити до складу більш, як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Голова та заступник голови ради не можуть бути керівниками депутатських груп (фракцій) і не можуть представляти їхні інтереси в раді.
 4. 4. Кожна депутатська група (фракція) повинна бути зареєстрованою у виконавчому апараті ради. Умовою її реєстрації є надходження на ім’я голови ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції), а також депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).
 5. 5. Голова ради після реєстрації депутатської групи (фракції) інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої групи (фракції), її кількісний склад та уповноважених представників, у тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій). Ця інформація заноситься до протоколу засідання.
 6. 6. У разі, коли склад депутатської групи (фракції) скорочується нижче встановленої кількості, вона після 15 днів оголошується головою ради розпущеною.

      Стаття  96

 1. Уповноважений представник депутатської групи (фракції) може в письмовій формі доручити виконання закріплених за цим Регламентом функцій будь-кому з членів депутатської групи (фракції).
 2. Депутатські групи (фракції) мають право на представництво в усіх органах ради.
 3. Кожна депутатська група (фракція) має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.
 4. Депутати і депутатські групи (фракції) можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.
 5. 5. Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені ради.

 

     Глава 3.3. Голова районної ради.

     Стаття  97

 1. Голова районної ради обирається Старосамбірською районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.
 2. Голова районної ради виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
 4. У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш, як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.
 5. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.
 6. 6. Голова районної ради виконує повноваження передбачені частиною 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 7. Голова районної ради представляє Старосамбірську районну раду у відносинах з державними та недержавними установами, організаціями та підприємствами.
 8. 8. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

     Глава 3.4. Заступник голови районної ради.

     Стаття 98

 1. Заступник голови районної ради обирається районною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування за пропозицією голови районної ради і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 2. За рішенням районної ради заступник голови районної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.
 3. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймається шляхом таємного голосування, якщо за його звільнення проголосувало більше половини від загального складу ради. Питання про його звільнення може бути винесено на розгляд ради на вимогу не менше, як третини депутатів від загального складу ради, або голови ради.
 4. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.
 5. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для голови ради.

 

     Глава 3.5. Президія районної ради.

     Стаття 99

 1. Президія районної ради утворюється радою на весь строк повноважень ради і є підзвітним раді дорадчим органом.
 2. Президія ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
 3. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноваженні представники депутатських груп і фракцій.
 4. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

   

 Глава 3.6. Постійні та тимчасові  комісії ради.

     Стаття 100

 1. Повноваження  постійних комісій ради визначаються Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії, яке затверджується районною радою.
 2. 2. Рада утворює і обирає постійні комісії у складі голови та членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.
 3. 3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови ради.
 4. 4. Про утворення постійних комісій та обрання постійних комісій в складі голови та її членів рада приймає відповідні рішення.

     5.Головою постійної комісії ради не може обиратися депутат, який є заступником голови районної держадміністрації, керівником однопрофільного до комісії структурного підрозділу.

 1. Інформація про постійні комісії та їх персональний склад оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради.

     Стаття 101

 1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.
 5. Інформація про тимчасові контрольні комісії та їх персональний склад оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради.

 

     Глава 3.7. Виконавчий апарат районної ради.

     Стаття 102

 1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та цим Регламентом.
 2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови районної ради.
 4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.

 

Розділ 4. Депутатські звернення, запити та запитання.

     Стаття 103

 1. Депутатське звернення – викладена в письмовiй формi вимога депутата районної ради з питань, пов’язаних з його депутатською дiяльнiстю, до мiсцевих органiв мiсцевого самоврядування та їх посадових осiб, а також керiвникiв правоохоронних та контролюючих органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, розташованих на територiї районної ради, здійснити певнi дiї, вжити заходiв чи дати офiцiйне роз’яснення з питань, вiднесених до їх компетенцiї.
 2. Місцеві органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи, а також керiвники правоохоронних та контролюючих органiв, підприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, розташованих на територiї районної ради, до яких звернувся депутат районної ради, зобов’язанi у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому вiдповiдь, а в разi необхiдностi додаткового вивчення чи перевiрки – дати йому вiдповiдь не пiзнiш як у мiсячний строк.
 3. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату районної ради зобов’язанi письмово повiдомити про це з обґрунтуванням мотивiв необхiдностi продовження строку розгляду.
 4. Депутат районної ради може взяти участь у розглядi свого звернення, про що мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи, керiвники підприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, розташованих на територiї районної ради, повиннi йому повiдомити завчасно, але не пiзнiш як за п’ять календарних днiв.
 5. Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи, керiвники підприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, розташованих на територiї районної ради, ухиляються вiд вирiшення порушеного у зверненнi питання у встановлений строк, вiн має право внести депутатський запит.

     Стаття 104

 1. Депутатський запит депутата районної ради – це пiдтримана районною радою вимога депутата районної ради до посадових осiб ради i її органiв, сiльського, селищного, мiського голови, керiвникiв пiдприєств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, якi розташованi або зареєстрованi на вiдповiднiй територiї, а також до голови мiсцевої державної адмiнiстрацiї, його заступникiв, керiвникiв вiддiлiв i управлiнь з питань, якi вiднесенi до вiдання ради.
 2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатiв районної ради попередньо або на пленарному засiданнi ради у письмовiй чи уснiй формi. Запит підлягає внесенню до порядку денного пленарного засiдання ради.
 3. Депутатський запит обговорюється, у разi необхiдностi, на пленарному засіданні районної ради.
 4. Районна рада може зобов’язати вiдповiдний орган подати у встановлений нею строк звiт про виконання рiшення по запиту депутата районної ради.
 5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язанi у встановлений радою строк дати офiцiйну письмову вiдповiдь на нього районнiй радi i депутату районної ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язанi письмово повiдомити районнiй радi та депутатовi районної ради, який внiс запит, i запропонувати iнший строк, який не повинен перевищувати один мiсяць з дня одержання запиту. Вiдповiдь на запит, у разi необхiдностi, розглядається на пленарному засiданнi районної ради.

     Стаття 105

     Депутатське запитання – це засiб одержання депутатом  районної ради iнформацiї або роз’яснення  з тiєї чи iншої проблеми. Вiдповiдь на запитання може бути оголошено на сесiї ради або дано депутату районної ради в iндивiдуальному порядку. Запитання не вноситься до порядку денного сесiї, не обговорюється i рiшення по ньому не приймається.

 

Розділ 5. Відповідальність органів і посадових осіб районної ради.

     Стаття  106

     Районна рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними  особами.

     Стаття 107

 1. Районна рада періодично, але не рідше, як один раз на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальними громадами про свою діяльність.
 2. Звіт про роботу районної ради оприлюднюється у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної ради.

 

Розділ 6. Дострокове припинення повноважень ради.

 

     Стаття 108

 1. Повноваження районної ради можуть бути припинені достроково, якщо рада своїми діями порушує Конституцію України і чинне законодавство, конституційні права і свободи громадян, ігноруючи при цьому законні вимоги компетентних органів про приведення своїх рішень у відповідність із законом.
 2. Повноваження ради припиняються достроково також у випадках, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.
 3. Питання про дострокове припинення повноважень (розпуск) ради вирішується Верховною Радою України.  ЗАВАНТАЖИТИ